Ilija Šaula - Zlo
Zlo


Znam da živimo u vremenu u kojem samo čovek po­kušava da zlo nazove dobrim delom. Znam da nam je teško gle­da­ti i proživljavati te pokušaje. Od onih sam lju­di koji na svet gledaju lepšim očima. Nije meni toliko dobro da ne bi moglo biti bolje, ali možda sam samo je­dan od sretnika koji je uspeo da se izbori da uz koru hle­ba ima i malo meda. Srećan sam kada se ujutro pro­bu­dim i osetim da dišem.


Primetio sam da pojedini moji prijatelji postav­lja­ju na društvenim mre­žama stravične priloge u vezi sa raznim zlo­­činima, nasiljem, krimi­nalom, strašne video-pri­loge ubista­va, ma­l­tretiranja životinja, mal­tre­tiranja de­ce. Znam da se u našim zajedničkim diskusijama zalažu za ljubav, dobrotu, dobre principe i načela životna, za is­tinu, mir, toleranciju i humanost. Sa njima se osećam na­pre­d­nijim u svim tim stremljenjima ka dobru. Onda taj me­dij, koji nas spaja, počne od­jed­nom da emituje fotografije, natpise i video-priloge zla, kao da je za­ra­žen virusom nasilja i uža­sa. Kada to ne bismo postavljali, ne bismo to ni gledali. Ako je naša svest u prilici da se uče­stalo susreće sa primerima zla, to onda značajno remeti naše pokušaje da ovaj svet izgradimo kao lepše mesto za život. Što manje zla pred našim očima, to više dobra u našim srcima, koje možemo da podelimo sa dru­gima. Promocijom zla nećemo iskoreniti nasilje. Ne želim da slobodni medij postane crna hronika našeg pla­netarnog sela, već mesto koje nam sugeriše da je ži­vot lep i dobar. Znam da će biti i onih koji će mi za­me­riti zbog ovoga i smatrati moje mišljenje nerealnim, ali ja živim svoj život, ne njihov, ja usmeravam sudbinu svo­ga ži­vo­ta, ničijeg više, kao što i vi sami usmeravate sudbinu vaših života. Ne tražim od vas da se promenite, već samo da po­delimo mišljenje, da podelim sa vama ono dobro iz svog srca. Vaše pravo je na vašoj strani! Ciljevi su ispred nas i naravno da je više proma­ša­ja, budući da pogodak može biti samo jedan. Neka pokušaji ne budu odsustvo dobre namere, nego najiskrenija name­ra, da se pogodi centar stremljenja. Tužno je kad čovek misli; ako ne­ko ne želi da prihvati predstavu o nasilju, da taj nije dovoljno informisan i da ga ne interesuje šta se to dešava u svetu. Takvi ljudi su odlično informisani, imaju izgrađen stav i odnos pre­ma takvim stvarima, zbog toga se i zgražavaju nad zlom. Trúdimo se da gradimо svet bez zla. Zlo koje se dogodilo ne možemo popraviti, ali mo­žemo uti­ca­ti na to da se ne ponovi.


Znam za ratove u svetu i za nji­hove strahote, za malverizacije u društvu i ko­­rup­cije, čujem za mnoga porodična zlostav­lja­nja najbližih, posebno dece, njihovo korišćenje u pr­lja­­vim poslovima, trgovinu belim robljem, tr­govinu ljudskim organima, tero­ri­zam, otmice, bezumna ubi­stva i silovanja, ubijanje ljudi i ži­vo­tinja na najsvi­re­pi­ji način i ružan odnos pojedinaca prema prirodi. O sve­mu tome slušam i gledam u sredstvima informisanja. Protiv toga vrlo često govorim. Po op­re­deljenju sam humanista, svaki moj po­kret, akcija i misao usmereni su protiv zla. Pokušavm da širim dobro ko­­li­ko znam i umem, ljudi iz mog okru­že­nja koji me znaju mo­gu o tome da govore bolje od mene. Ja sam ma­la kap u moru, ali se trudim da me svetlost uvek pro­nađe i na­hrani da bih ko­liko-toliko dao doprinos životu na ze­mlji.


Društvene mreže su postale igralište na koje do­đemo da se opustimo, informišemo, da raz­me­nimo mi­šljenja, pogledamo zanimljivosti, poigramo, otkrijemo neku novu spoznaju, kao kad bi se sastajali nekad na poselima. Zami­slite da pođete na sedeljku kod prijatelja, a oni u dvorištu kolju svinju, komšija mlati psa štapom zato što je uzeo pojeo parče dži­gerice, drugi ubija vola maljem u glavu, jedni perušaju ošurenog petla, da utroje i kunu se u svetu trojicu. Razgovaraju kako tuku žene, pa kako ima bezobraznih žena koje šamaraju i ponižavaju muževe. Neki lik bio u ratu, sad mu došlo da razganja po selu i hoće da ubija! Da li bi se zadržali na tom poselu? Vir­tualni svet sve to vidi i plasira nam u obliku kolačića, nismo mi direktni učesnici u tome, ali deluje na našu psihu, jer nam se servira da gledamo. Čovek zaboravi u tom trenutku na ljubav, pažnju, nežnost, dobrotu. Oči treba da budu okvir lepote! Zagr­li­mo se i lagano dišimo, dišimo mir!


Uvek je na sunčanoj strani planete život lepši i bolji. To je slika života koji bi mnogi poželeli, ali život je mnogo drugačiji. Ako bismo iznedrili dobro i lepotu iz sebe i podelili međusobno, zlo koje postoji nestajalo bi.


Ne treba podržavati zlobnika. O njemu govoriti dobro ili loše, svejedno mu je. Bilo šta da mu kažeš, jačaš ga. Ni na je­dan način zlo ne sme da dobije pažnju.

Vera je deo ideje ugnježdene u našoj svesti. Nada ni­je. Ona je slobodna, ostaje sa dušom, van okvira svesti. Vera nas čini različitim u odnosu na druge koji veruju u ono što na­ma nije poznato. Nada nam je svima pod­je­dna­ka, posebno kad se nađemo u sličnim ili istim si­tu­acijama. O nadi ne treba da brinemo, dok veru treba da negujemo.


Književna radionica Kordun

Kontakt

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju,

kontaktirajte Književnu radionicu "Kordun":

Budimo u kontaktu:

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Google+ Icon
  • Black LinkedIn Icon

eDijaspora © 2019.